Het Centrum voor Criminalitietspreventie en Veiligheid
Logo_CCV.jpg

"Het CCV is een maatschappelijke organisatie in Nederland, die ervoor zorgt dat het veilig en leefbaar blijft.

Het CCV inspireert en versterkt professionals van publieke en private partijen om gezamenlijk slimme oplossingen te realiseren. Dat doen we doordat we kwalitatief hoogwaardige kennis delen en praktijkgerichte producten en diensten aanbieden. We ontwikkelen en beheren effectieve aanpakken en regelingen.

Het CCV werkt met zeven veiligheidsprogramma’s:

Programma Bestuurlijke Aanpak

Het programma Bestuurlijke Aanpak richt zich op de mogelijkheden die het lokale bestuur heeft om criminaliteit en daaruit voortkomende overlast te voorkomen of te bestrijden. Het programma Bestuurlijke Aanpak ondersteunt gemeenten en ketenpartners in het vormgeven van deze ‘bestuurlijke criminaliteitspreventie’.

Programma Integraal Veiligheidsbeleid

De doelstelling van het CCV-programma Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) is het actief ondersteunen van gemeenten bij het uitoefenen van hun regierol op integrale veiligheid. Naast de individuele gemeenten levert het programma IVB ook een bijdrage aan de stimulering van regionale samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, politie en OM, de ontwikkeling van Veiligheidshuizen en de coördinatie van Nazorg ex-gedetineerden.

Programma Nalevingsexpertise

Het CCV voert verschillende projecten uit op het gebied van toezicht, handhaving en naleving van (wettelijke) regels. De activiteiten die hieruit voortvloeien (onderzoek, instrumentenontwikkeling en advisering) vinden plaats binnen het programma Nalevingsexpertise.

Programma Veilig Samenleven

Het programma Veilig Samenleven legt de focus op het veiliger maken van straten, buurten en wijken, met daarin bijzondere aandacht voor het versterken van de betrokkenheid van burgers. Lokale professionals die zich richten op het verbeteren van de maatschappelijke veiligheid in straat, buurt of wijk worden ondersteund. Daarbij kan men denken aan organisaties als gemeenten, politie, woningbouwcorporaties en anderen.

Programma Veilig Wonen

Het programma Veilig Wonen richt zich zowel op de fysieke veiligheid van woningen, woongebouwen en complete wijken en buurten, als op het bevorderen van de veiligheidsgevoelens van bewoners en/of gebruikers. Het programma stimuleert samenwerking tussen publieke en private organisaties om woning- en wijkveiligheid te vergroten. Het stimuleren van bewust wonen onder bewoners en het nemen van eigen verantwoordelijkheid zoals het beveiligen van de woning staat eveneens centraal.

Programma Veilig Ondernemen

Het programma Veilig Ondernemen wil bijdragen aan een samenleving waarin ondernemers hun bedrijfsvoering onbelemmerd kunnen uitvoeren, zonder dat ze daarbij gehinderd worden door criminaliteit en onveiligheid. Veilig ondernemen kent diverse disciplines;

van fysieke beveiliging tot maatschappelijke aanpakken en van aanbieders van veiligheid tot de afnemers daarvan. Het programma Veilig Ondernemen spreekt met veiligheidspartners, ziet kansen en verbindt deze of verwijst door waar nodig.

Klachten en beroep

Leidende gedachte bij CCV-klachtenbeleid is dat een klacht niet alleen wordt gezien als een signaal dat een product of dienst niet aan de verwachtingen van de klant voldoet, maar ook als een kans om verbeteringen in de eigen producten en processen door te voeren. Daarom worden alle klachten, van zowel relaties van het CCV als van eigen medewerkers, uiterst serieus genomen.

Beroepsprocedure

Tegen besluiten van het CCV, waaronder begrepen zijn uitspraken over klachten, dan wel besluitvorming onder verantwoordelijkheid van het CCV kan door benadeelden beroep worden aangetekend. Deze beroepen zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Hierbij gelden de volgende concretiseringen:

  • het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters
  • de plaats van arbitrage is Utrecht
  • de procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal
  • het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts
  • samenvoeging van het arbitraal geding met een ander arbitraal geding zoals voorzien in art. 1046 Rv. is uitgesloten."

[http://www.hetccv.nl/organisatie]