Saoa

Organisatie en Visie

Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA) is een organisatie die zich richt op de aanpak van jeugdoverlast en in het bijzonder op de overlast door jeugdgroepen. Het doel van SAOA is het terugdringen van het aantal problematische jeugdgroepen om daarmee de leefbaarheid op straat te bevorderen.

Binnen SAOA is vorm gegeven aan een nieuwe aanpak. Straatcoaches zijn aanwezig op straat en gezinsbezoekers bezoeken de gezinnen in geval van geconstateerde overlast.

De kracht en effectiviteit van de SAOA ligt in de snelheid, de flexibiliteit en de daadkracht waarmee op actuele jeugdoverlast kan worden ingespeeld. SAOA werkt uitsluitend met professionals die worden ingezet op plekken en tijdstippen waar nodig.

Positie
De SAOA neemt haar plaats in tussen de jongerenwerker en de politie. De SAOA neemt deze positie in op basis van flexibele inzetbaarheid en aanwezigheid op straat, het direct aanspreken van jongeren die overlast veroorzaken en het direct erbij betrekken van de ouders. Uiteraard met als doel een einde te maken aan de overlast op straat.

Samenwerkingspartners
SAOA werkt nauw samen met de bestaande organisaties in de stadsdelen, waaronder Politie, Bureau Jeugdzorg, Reclassering Nederland en de leerplichtambtenaar. De beschikbare informatie vanuit deze netwerkpartners wordt bij de inzet meegenomen en er wordt rekening gehouden met eventuele samenwerkingsafspraken.

De opgedane informatie, zowel vanuit de straatcoaches op straat als vanuit de gezinsbezoeken wordt zo spoedig mogelijk teruggekoppeld aan deze netwerkpartners.

Resultaten
De aanpak van SAOA heeft gewerkt en mede bijgedragen aan een forse afname van problematische jeugdgroepen en jongeren op straat. SAOA zit bovenop de dagelijkse praktijk en de problematiek, dag in dag uit, week in week uit. De werkzaamheden worden verricht door professionals die goed zijn toegerust op het aanpakken van de jeugdoverlast.

Bron: SAOA, over ons, organisatie en vissie, geraadpleegd op 21 december 2011 via http://www.aanpakoverlast.nl/over-ons/visie