Trefwoordenlijst
Moeilijk woord Uitleg
A
Agglomeratievoordelen Positieve redenen die bedrijven hebben om zich op een bepaalde plek te vestigen.
Algemeen welzijn ?
Aspiraties Ambities
Ayatollahs Is een hoge titel die gegeven wordt aan sjiitische geestelijken
Audiovisuele media Via radio en televisie kan de overheid informatie verspreiden aan een heel breed publiek. Concreet kan het gaan over een TV- of radiospot, een videofilm, teletekst of een nieuwsbericht op TV
B
Banlieues Is het Franse woord voor een buitenwijk of voorstad, die aan de rand van een grote stad ligt
C
Calamiteit Onverwachte gebeurtenis die schade of letsel veroorzaakt aan een groot aantal personen
Civility Plichtpleging, beleefdheid
Collocatie Met collocatie duidt men in het Belgisch recht een gedwongen opname in de psychiatrie aan
Complexiteit Ingewikkeldheid
Commitment Zich betrokken tonen bij en medeverantwoordelijk zijn voor een bepaald project
Communiceren als gunst niet als recht Communiceren moet niet, maar is een middel om samen te werken
Consensus Overeenstemmen van gevoelens en opvattingen
D
Detentie Opsluiting, hechtenis
Dissensus Een onontbeerlijke obstakel
Diversiteit Verscheidenheid
E
Egalitarisme Is een gedachte dat een bepaalde vorm van gelijkheid van mensen moet prevaleren
G
Gemeentelijke regie Een vorm van sturen gericht op de afstemming van actoren
Governance Heerschappij
H
Homogeniteit Van dezelfde aard of samenstelling
Hostel Eenvoudige overnachtingsgelegenheid, bv. voor jongeren of studenten, verslaafden enz.
I
Implementeren In werking stellen, invoeren
Individualisme Leer die de rechten van het individu boven die van de gemeenschap stelt
Integraal In zijn geheel
Integrale veiligheid Veiligheid verzekerd vanuit verschillende invalshoeken
In de coulissen terugtrekken Onzichtbaar, in het geheim
L
Leefbaarheid Kwaliteit van het leven
M
Materiƫle infrastructuur De materie die men nodig heeft om alles correct uit te voeren
O
Onveiligheidsproblemen Problemen die gevaar met zich meebrengen
P
Paradoxale poging Schijnbaar tegenstrijdige poging
Pionier Is iemand die als een van de eersten een bepaald gebied betreedt, zodat hij daar zijn weg moet vinden zonder gebruik te kunnen maken van de ervaring van anderen
Planoloog Beoefenaar van de planologie
Planologie Leer van de beginselen waarnaar de bestemming en het gebruik van de bodem
Pluriform Veelvormig
Q
Quick scan Een rap onderzoek om te bepalen of een vervolgactie, een vervolgonderzoek zinvol is
R
Recidiveren Bij herhaling een misdrijf begaan
S
Schuldsanering Regeling waarbij een instantie de leningen van mensen met problematische schulden overneemt, en ze vervolgens begeleidt bij het afbetalen ervan
Segregatie Apartheid vb: grote apartheidstaatkundige, structurele rassenscheidingkleine apartheidrassenscheiding in het openbare leven
Sensitizing Gevoelig/ontvankelijk worden
Staatssceptiscisme Geneigd zijn om te twijfelen over de staat
Stadsmarinier Ambtenaren die de onveiligheid in probleemwijken aanpakken
Strafrecht Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht
Suburbanisatie Verplaatsing van de stad naar gebieden erbuiten
T
Totalitarisme Politiek systeem waarbij alles ondergeschikt is aan een staatsidee, de politiek en de gehele samenleving. Dit gebeurt meestal in staten die als dictatuur zijn ingericht
U
Universalisme Dat mensen als morele wezens gelijk zijn
V
Veilig Beschermd tegen gevaar, met weinig risico
Veiligheidszone Bufferzone tussen twee groepen tijdens 'oorlog'
Verloederen Verpauperen, verslechteren, verarmen
Verzorgingsstaat Een sociaal systeem waarin de staat primaire verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van zijn burgers
W
Wicked problems Problemen met een hoge mate van complexiteit en ambigue veronderstellingen over wat goede oplossingsrichtingen zijn