Verslag 21

Veiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken in stedelijke probleembuurten.

Groep BaMV F
Vak Project integrale veiligheid
Datum 15 december 2011
Verslag 21
Projectbegeleider Deprins Famke
Aanwezig Maarten, Mathieu, Bryan, Kwinten, Marjolijn, Luca, Kevin, Jeffrey, Louis
Afwezigen /
verontschuldigd Ward
Te laat Bjorn
Voorzitter Maarten
Verslagnemer Kevin

Agenda vergadering 17 december 2011
1. Feedback geven verslag 20
2. Powerpoints overlopen van andere groepen
3. Topiclijst
4. Varia
5. Feedback vergadering
6. Feedback over de voorzitter
7. Algemene opmerkingen
8. Agendapunten volgende vergadering
9. Volgende vergadering

1. Feedback verslag 20

Vanaf nu zet diegene die het verslag maakt het verslag ook op toledo of op onze wiki. Zo heeft iedereen altijd het verslag.
De bestandsnaam was goed
Het was een zeer goed verslag

2 Powerpoints overlopen van andere groepen

Leefbaarheid
- Subjectief -> tijd en plaats. Vooral subjectiviteit is belangrijk. Sommige vinden een brusselse wijk onleefbaar en iemand anders niet. Leefbaarheid is niet voor iedereen hetzelfde.
- Sociale aspecten: de verzorgingssituatie, de woonsituatie, het sociaal klimaat, de bestuurlijke omgeving.
- Leefbaarheid is een containerbegrip: een heel groot begrip en iedereen heeft een eigen interpretatie. Concrete definitie moet je zelf maken.
- Meten van leefbaarheid: subjectief: gevoel van bewoners: leMon
Objectief: kwaliteit omgeving: leefbarometer
- Sociale cohesie versterkt de leefbaarheid. Meer uitleg op pagina… (je kunt doorverwijzen naar waar het effectief staat.)
Veiligheid
- Interne en externe veiligheid kort vermelden, maar niet verder uitleggen.
- Kijken wat er in de regeringsverklaring van di rupo staat over veiligheid.
- Verwijzen naar de kadernota.
- Dark number: feiten die niet aangegeven zijn in het objectieve. Heel wat cijfers komen niet voor in de statistieken omdat ze niet aangegeven worden. Altijd in het achterhoofd houden als we cijfers gaan vragen en bespreken. Zeker vermelden in het werkje, zo bewijs je dat je kritisch omgaat met je cijfermateriaal.
- Piramide van Maslov opnemen
- Veiligheidsbeleving op 3 niveaus, micro (angst), meso (onrust), macro (onzekerheid). Aan de student die dit beschreven heeft eventueel de bron vragen.
- Veiligheidsgevoelens zijn geslachtsgebonden en leeftijdsgebonden. ‘ fear of victimisation ‘ paradox.

Probleembuurt
- Stigmatisering: je krijgt een stempel op je gedrukt. Je kunt het bij veel hoofdstukken uitleggen. Bv bij sociale cohesie, contextuele factoren, allochtonen… Contextuele factoren Kunnen leiden tot een stigma. Stigmatisering kan ook leiden tot mijdingsgedrag. Eventueel bij het besluit van contextuele factoren plaatsen.
- Door de media worden probleembuurten belicht. Als de media daar geen aandacht aan geeft, dan zullen de mensen ook niet zien dat het een probleembuurt is. Als er niet over wordt gepraat, dan gaan veel mensen de wijk ook niet zien als een probleemwijk. Media is de 4e macht. Eens bekijken in de cursus van integrale veiligheid om dit uit te leggen. Media leid ook tot stigmatisering. Media bepaalt hoe wij denken.
- In Marjolijn haar stukje kan je misschien iets schrijven over jeugdgroepen omdat zij veel jeugdactoren heeft. Jeugdgroepen: aanvaardbare jeugdgroepen, hinderlijke jeugdgroepen, overlastgevende jeugdgroepen, criminele jeugdgroepen.
Tip: kijk eerst naar je buurt zelf. Als het geen probleem is in je buurt, dan moet je daar niet over schrijven in je theoretisch gedeelte.
- Geografische situering: platteland ( stad rond fabriek)
Rijken ( buiten de stad).
Geografische situering verandert heel tijd.
- Vicieuze cirkel: problemen volgen elkaar op en werken elkaar in de hand. Het is moeilijk om er uit te geraken.
Integrale aanpak
- Kadernota vermelden.
- Geïntegreerde aanpak: begripsomschrijving opzoeken.
- Actoren linken met geïntegreerde aanpak.
Overlast
- Geurhinder, hangjongeren, geluidsoverlast, zwerfvuil, allerhande beschadigingen, ruzies en vechtpartijen, overlast van dieren. Als we naar de probleemwijk gaan kunnen we daarmee rekening houden als we deze voorbeelden zien staan.
- Overlast wordt bestraft door GAS. Eventueel bij oplossing steken. Overlast is geen criminaliteit, maar kan leiden tot criminaliteit. Overlast staat niet in het strafwetboek.
- Veiligheidsmonitoren: er wordt gevraagt in welke mate je onveilig voelt in die straat.
- Fysiek en sociale overlast toevoegen.
Contextuele factoren
- Eerder richten op armoede en werkeloosheid, geen aandacht geven aan zwarte en illegale economie.
- Culturele factoren: kloof tussen jong en oud bekijken.
- Sociale factoren: Matheuseffect opnemen.
- Sociale controle: informele en formele controle. Formele controle is controle door politie en gemeenschapswachten. Informele controle werd reeds besproken bij sociale cohesie.
Actoren
- BIN bespreken.
- Beleidsactoren: jeugdraad opnemen , preventiediensten, federale overheid
- Welzijnsactoren : CAW is een belangrijke actor. VDAB kan je opnemen als er veel werkeloosheid zou zijn. Dat is afhankelijk van de probleembuurt.
- Mevrouw Deprins zal de lijst met actoren afdrukken zodat we , als we concreet rond de buurt werken , we zien welke actoren we kunnen gebruiken.

3. Topiclijst

Actoren die aanwezig zijn in gent
- Lokale overheid
- Politie
- Sociale dienst Brugse poort
- Meisjeshuis
- Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort
- Stadsbestuur
- Sint Jan Baptisinstituut: is een school
Er zijn nog enkele vragen toegevoegd aan de topiclijst.
De aangepaste topiclijst kan je in de bijlage vinden.

4. Varia

- Sociale kaart
Als je in google typt ‘ sociale kaart’ en de eerste link aanklinkt dan kun je zien welke actoren allemaal actief zijn in Gent en welk thema dat zij behandelen.
In Gent is er bijvoorbeeld een project straathoekwerk.

5. Feedback vergadering

Jeffrey over Bryan: goeie opmerking gegeven, snel afgeleid
Bryan over Luca: had terug zijn inbreng maar speelde teveel. Hij moet serieuzer zijn.
Luca over Louis: hij had goeie inbreng, nam de leiding maar was wat afwezig.
Louis over Mathieu: gaf zijn bedenkingen, maar had het moeilijk om zijn concentratieniveau op pijl te houden.
Mathieu over Kwinten: positief geëvolueerd.
Kwinten over Maarten: goed voorbereid, maar had de groep niet echt in de hand. Hij is niet echt een leider.
Maarten over Kevin: was aandachtig en had inbreng, maar dat kan misschien nog een beetje meer .
Kevin over Bjorn: In het begin was hij wat afwezig, maar hij heeft laten zien dat hij moeite heeft gedaan door vragen voor de topiclijst te bedenken.
Bjorn over Marjolijn: ze heeft haar goeie en mindere dagen. Deze vergadering was ze aanwezig, maar niets meer.
Marjolijn over Jeffrey: Hij was in vorm vandaag. Hij heeft goed meegewerkt vandaag, maar was snel afgeleid.

6 Feedback over de voorzitter

Hij was goed voorbereid, maar hij is niet echt een echte leider. Hij moet iets meer initiatief nemen en meer zijn mening geven. Hij moet proberen om de groep meer in de hand te houden als het even niet goed gaat. Hij moet ook kritischer zijn, maar dat geld voor iedereen.

7 Algemene opmerkingen

Er moet meer respect zijn naar de voorzitter toe. De groep is veel te snel afgeleid en dat is echt storend. Zo wordt het heel moeilijk voor de voorzitter. Dan moet de voorzitter met de vuist op tafel durven slaan. Dit geldt voor alle voorzitters.

8. Agendapunten volgende vergadering

- Feedback verslag 21
- Aanpassen fase 1
- Mails opstellen
- Verder contactpersonen zoeken
- Informatie opzoeken over de Brugse Poort

9. Volgende vergadering

Dinsdag 20 december van 14u45 tot 17u00 in lokaal L017